วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานที่ประกอบการเพื่อให้ตรงตามหลักสูตรและรู้วิธีการปฏิบัติงาน
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับแขนงวิชาที่กำลังศึกษาเพื่อนำความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติในการทำงาน
3. เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้แขนงวิชาที่กำลังศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4 เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และศึกษาหาความรู้จากสถานที่ฝึกงานจริง
5 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจากสถานที่ฝึกงานและนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
6. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไข
ปัญหาในการทำงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการจริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
2 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนจากที่มหาวิทยาลัยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3 สามารถนำความรู้ที่เรียนมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในขณะการปฏิบัติงาน
4 ได้เรียนรู้ถึงสภาพการทำงาน สังคม และวัฒนาธรรมจากสถานที่ประกอบการจริง
5 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
6 ได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากการปฏิบัติงาน
ขอบเขตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ 60 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝึกประสบการณ์ เป็นระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 – 31 มกราคม 2551

ใบฝึกงาน

ใบบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รหัสประจำตัว4721408035 ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ...)นายกิตติชัย พึ่งบ้านเกาะ
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 - 30 มกราคม 2551

1
1-11-2550
รายงานตัวสถานที่ฝึกงานที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

2
2-11-2550
เข้าพบผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายของสถาบันฯเพื่อรายงานตัว,คีย์ข้อมูลและจัดทำเอกสาร

3
5-11-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

4
6-11-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

5
7-11-2550
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

6
8-11-2550
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

7
9-11-2550
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

8
19-11-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
จัดเรียงเลขที่เอกสาร
จัดพิมพ์ข้อมูลใส่ในซองCD


9
20-11-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
ศึกษาเนื้อหาในส่วนต่างๆ


10
21-11-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ตรวจสอบเอกสารและเลขที่ของเอกสาร

11
22-11-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-ตรวจสอบเอกสารในส่วนต่างๆ
ศึกษาเนื้อหาในหนังสือ

12
23-11-2550
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
และจัดทำเอกสารของราชการ
จัดเรียงพัสดุในห้องคลัง

13
27-11-2550
คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุ

14
28-11-2550
จัดทำและจัดเรียงเอกสารทางราชการ

15
29-11-2550
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุ
-จัดเรียงเอกสาร
-ศึกษาและเรียนรู้โปรแกรม Photoshop


16
30-11-2550
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุ
-จัดเรียงใบลงนามถวายพระพร

17
3-12-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
จัดเรียงเลขที่เอกสาร
จัดพิมพ์ข้อมูลใส่ในซองCD

18
4-12-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
ศึกษาเนื้อหาในส่วนต่างๆ
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
ออกใบเสร็จรับเงิน

19
5-12-2550
หยุดวันพ่อ

20
6-12-2550
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-ตรวจสอบเอกสารในส่วนต่างๆ
ศึกษาเนื้อหาในหนังสือ

21
7-12-2550
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
และจัดทำเอกสารของราชการ
จัดเรียงพัสดุในห้องคลัง
ตรวจสอบเอกสารและเลขที่ของเอกสาร

22
10-12-2550
หยุดวันรัฐธรรมนูญ

23
11-12-2550
-คีย์ข้อมูลบัญชีทะเบียนควบคุมทรัพย์สินและเอกสารทางราชการ
-จัดสินค้าในห้องคลังสินค้า
-คีย์เอกสารจัดเก็บรายได้ของ GF

24
12-12-2550
-คิดบัญชีงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
-ทำทะเบียนคุมเงินทดลองราชการปีงบประมาณ2549
-ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

25
13-12-2550
-คีย์ข้อมูลบัญชีทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน
--จัดทำเอกสารรายงานผลงบทดลอง

26
14-12-2550
-คิดบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุและจัดเรียงเลขที่เอกสาร
-ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

27
17-12-2550
ลากิจ

28
18-12-2550
-คิดบัญชีกระดาษทำการปี48
-จัดทำเอกสารรายงานสรุปรายงานของทะเบียนหน่วยงาน
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-คีย์เอกสารจัดเก็บรายได้ของ GF

29
19-12-2550
-ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

30
20-12-2550
-ทำรายงานสรุปรายการของหน่วยงาน
-คีย์บัญชีพัสดุ

31
21-12-2550
-จัดทำรายงานเงินเดือน
-คีย์รายการบันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ.)

32
25-12-2550
จัดทำเอกสารใบเบิกพัสดุ

33
26-12-2550
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-จัดทำเอกสารจัดเก็บรายได้GF

34
27-12-2550
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-ทำทะเบียนคุมเงินทดลองราชการ

35
28-12-2550
-จัดเรียงเอกสารทางราชการ
-จัดทำทะเบียนคุมฎีกา

36
4-01-2551
ตรวจสอบข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเบิกค่ารักษาพยาบาล

37
7-01-2551
-จัดทำและเรียงเอกสารทางราชการ
-ถ่ายเอกสาร

38
8-01-2551
จัดทำการตรวจสอบบัญชีพัสดุและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด

39
9-01-2551
-จัดเรียงเอกสารทางราชการ
-ออกแบบปกสันแฟ้ม

40
10-01-2551
-ถ่ายเอกสาร
-แก้ไขบัญชีพัสดุ

41
11-01-2551
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-ตรวจสอบสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล

42
14-01-2551
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

43
15-01-2551
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

44
16-01-2551
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

45
17-01-2551
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-ส่งแฟกต์

46
18-01-2551
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-เดินส่งเอกสารทางราชการ

47
21-01-2551
-จัดเรียงและเข้าเล่มเอกสาร
-ถ่ายเอกสาร

48
23-01-2551
-ถ่ายเอกสาร
-จัดเรียงลำดับรายชื่อข้าราชการตามลำดับอักษร

49
24-01-2551
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ
-ตรวจสอบค่าน้ำมันรถ

50
25-01-2551
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

51
28-01-2551
คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ

52
29-01-2551
-ออกใบเสร็จค่าห้องพัก
-จัดทำและแก้ไขสมุดบัญชีพัสดุ

53
30-01-2551
-คีย์เอกสารบัญชีพัสดุ